افسانه ملل

هدف این پروژه، آشنا کردن کودکان ایرانی بین ۴ تا ۸ سال با سایر فرهنگها از راه بازگویی افسانه ها است. شخصیت این پروژه، «خاله گیتی»، قصه گویی است که پس از عمری جهانگردی، افسانه ها و قصه هایی از گوشه و کنار دنیا برای کودکان به ارمغان آورده و در هر قسمت،‌ یک افسانه از یک ملت نقل می کند.

فهرست قصه های منتشر شده: