در کشورِ سازِ چنگ؛ ایرلند

آبان سال ۱۳۸۷ ایران را به مقصد دوبلین ترک کردم. ایرلند مقصد مهاجرتم شد چون از انستیتو مطالعات پیشرفته دوبلین بورس دکتری دریافت کردم.

دیده ها، شنیده ها و احساساتی که در مدت نزدیک به چهار سال زندگی ام در ایرلند داشتم را در سفر-زندگی نامه ای به نام «در کشور ساز چنگ» نوشتم. چنگ نماد جمهوری ایرلند است و نکیسا چنگ نواز دوره ساسانی و به همین دلیل این نام را برای نوشته ام برگزیدم.

نوشتن این سفرنامه هنوز تمام نشده است.