شکوهِ رنگ؛ سفرنامه هلند

آبراههای فراوان، درختهای صف کشیده در مسیر آبراهها و خانه های تاجدار اولین وجه زیبای آمستردام بودند که بر من جلوه کردند. سپس زیبایی نقاشیها مرا در برکشیدند. آنقدر جاندار و زنده می نمودند که هر لحظه احتمال می دادم از پرده نقاشی کنده شوند و به دنیای واقعیت پا بگذارند. در لحظاتی که در برابر تابلوهای نقاشی دوران طلایی نقاشی هلند، ناباورانه میخکوب زیبایی هنر رنگ و نقش شده بودم، به یاد برق نگاه مریم اطهاری بودم زمانی که رنگها را برایم توصیف می کرد. سفرنامه «خیال در بند رنگ» را به پاس دریچه ای که مریم در احساسم نسبت به رنگ گشود برای مریم و دوستی بی آلایش و بی رنگ مان نوشتم.

در حال حاضر، تنها فصل اول: امستردام آماده دانلود است.