سرزمینی در دوردست؛ سفرنامه آلمان

در دنیای کوچک دوره کودکی ام، تنها یک کشور دیگر به غیر از ایران وجود خارجی داشت: آلمان. آن هم به خاطر همسایه آلمانی ما بود که با مردی ایرانی ازدواج کرده بود و در مشهد زندگی می کرد. در دنیای شیرین کودکی، بسیار دوست داشتم که آلمان را که آن خانم بارها از آن سخن گفته بود، ببینم اما هرگز تصور نمی کردم دومین مهاجرتم، پس از ایرلند، آلمان باشد.

در اکتبر سال ۲۰۱۲ به آلمان مهاجرت کردم. سفرها و آنچه از تاریخ و فرهنگ آلمان آموخته ام در این سفر- زندگی نامه نوشته ام و می نویسم.

این سفرنامه را به تفکیک هر ایالت آلمان و به ترتیب الفبایی، بخش بندی کرده ام.