شاید روزی؛ سفرنامه بلغارستان

بهار سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴م.) با همسرم به بلغارستان سفر کردیم، سفری ده روزه به چهار شهر در این کشور؛ صوفیه- پلودیو- ولیکو تارناو- وارنا.
در بلغارستان من بیشتر از ویرانه ای فقرزده چیز دیگری ندیدم.
این سفرنامه در دستِ نوشتن است …..